کارت خرید » پایگان
مرحله 2
پیکربندی

دسته بندی ها:
vps-512 - RAM = 512MB
BW = 500GB
HDD = 30GB
Port = 1 Gbps Dedicated
IP = 1

vps-1024 - RAM = 1Gig
BW = 800GB
HDD = 60GB
Port = 1 Gbps Dedicated
IP = 1

vps-2048 - RAM =2Gig
BW = 1Tb
HDD = 100GB
Port = 1 Gbps Dedicated
IP = 1

vps-4081 - RAM = 4Gig
BW =2Tb
HDD = 200GB
Port = 1 Gbps Dedicated
IP = 1

سرور مجازی - vps-6144 - RAM = 6Gig
BW =2Tb
HDD = 200GB
Port = 1 Gbps Dedicated
IP = 1

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (100.25.42.117) وارد شده است.