فایل آموزش و اتصال Multiplus - پایگان

فایل آموزش و اتصال Multiplus » پایگان

دریافت نرم افزار و آموزش سرویس های Multiplus
 

           
دریافت نرم افزار راهنمای اتصال دریافت نرم افزار

راهنمای اتصال

دریافت نرم افزار راهنمای اتصال تنظیم به صورت دستی راهنمای اتصال
دریافت نرم افزار راهنمای اتصال تنظیم به صورت دستی راهنمای اتصال
دریافت نرم افزار  راهنمای اتصال تنظیم به صورت دستی راهنمای اتصال
    دریافت نرم افزار از Blackberry Word راهنمای اتصال         
دریافت نرم افزار از Microsoft story راهنمای اتصال         
               
 

آدرس سرور:cisco.filplus.net

 

آدرس سرور: connect.filbaz.com

           
فعال تا رفع اختلال

آدرس سرور:cisco1.filplus.net
آدرس سرور:cisco2.filplus.net
آدرس سرور:cisco3.filplus.net

     
           
           
دریافت نسخه 32bit
دریافت نسخه 64bit
راهنمای اتصال

  

دریافت نرم افزارهوشمند مولتی پلاس(جدید) راهنمای اتصال
دریافت نرم افزار راهنمای اتصال        
               
 

آدرس سرور:kerio.filplus.net

   

آدرس سرور:multiplus.filplus.net

 
               
               
           
دریافت نسخه 32bit
دریافت نسخه 64bit
دریافت نسخه اسکرامبل  32bit
دریافت نسخه اسکرامبل  64bit
راهنمای اتصال دریافت نسخه دیفالت
دریافت نسخه اسکرامبل
راهنمای اتصال
               
دریافت نرم افزارgoogle play
دریافت نسخه دیفالت
راهنمای اتصال  

دریافت فایل کلاینت با پروتکلهای udp/tcp

          دریافت فایل کلاینت با پروتکلهای udp/tcp متد اسکرامبل
دریافت نرم افزارitunes
دریافت نرم افزار
راهنمای اتصال