کارت خرید » پایگان
مرحله 2
پیکربندی

دسته بندی ها:
100مگابایت هاست لینوکس - پنج گیگابایت پهنای باند ماهانه

کنترل پنل: cPanel x3
پشتیبانی: CGI,php5x
Addon دامنه: 1
سایر امکانات: نامحدود


250مگابایت هاست لینوکس - هفت گیگابایت پهنای باند ماهانه

کنترل پنل: cPanel x3
پشتیبانی: CGI,php5x
Addon دامنه: 1
سایر امکانات: نامحدود


500مگابایت هاست لینوکس - ده گیگابایت پهنای باند ماهانه

کنترل پنل: cPanel x3
پشتیبانی: CGI,php5x
Addon دامنه: 2
سایر امکانات: نامحدود


1گیگابایت هاست لینوکس - بیست گیگابایت پهنای باند ماهانه

کنترل پنل: cPanel x3
پشتیبانی: CGI,php5x
Addon دامنه: 2
سایر امکانات: نامحدود


2گیگابایت هاست لینوکس - سی گیگابایت پهنای باند ماهانه

کنترل پنل: cPanel x3
پشتیبانی: CGI,php5x
Addon دامنه: 4
سایر امکانات: نامحدود


5گیگابایت هاست لینوکس - پنجاه گیگابایت پهنای باند ماهانه

کنترل پنل: cPanel x3
پشتیبانی: CGI,php5x
Addon دامنه: 6
سایر امکانات: نامحدود


۱۰ گیگابایت هاست لینوکس - پنجاه گیگابایت پهنای باند ماهانه

کنترل پنل: cPanel x3
پشتیبانی: CGI,php5x
Addon دامنه: ۱۰
سایر امکانات: نامحدود


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.166.203.17) وارد شده است.