کارت خرید » پایگان
مرحله 2
پیکربندی

دسته بندی ها:
500مگابایت هاست لینوکس - ده گیگابایت پهنای باند ماهانه

کنترل پنل: cPanel x3
پشتیبانی: CGI,php5x
Addon دامنه: 2
سایر امکانات: نامحدود


1گیگابایت هاست لینوکس - بیست گیگابایت پهنای باند ماهانه

کنترل پنل: cPanel x3
پشتیبانی: CGI,php5x
Addon دامنه: 2
سایر امکانات: نامحدود


2گیگابایت هاست لینوکس - سی گیگابایت پهنای باند ماهانه

کنترل پنل: cPanel x3
پشتیبانی: CGI,php5x
Addon دامنه: 4
سایر امکانات: نامحدود


3گیگابایت هاست لینوکس - پنجاه گیگابایت پهنای باند ماهانه

کنترل پنل: cPanel x3
پشتیبانی: CGI,php5x
Addon دامنه: ۵
سایر امکانات: نامحدود


5گیگابایت هاست لینوکس - پنجاه گیگابایت پهنای باند ماهانه

کنترل پنل: cPanel x3
پشتیبانی: CGI,php5x
Addon دامنه: 6
سایر امکانات: نامحدود


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (23.20.165.182) وارد شده است.